Reverse Code Engineering

逆向工程代码 обратная код машиностроения

Reverse Code Engineering

逆向工程代码 обратная код машиностроения

Reverse Code Engineering

Share what I know............... learn what I don’t

(انجام پروژه های مرتبط، برای اطلاعات بیشتر به صفحه "ارتباط با من" مراجعه کنید)

آخرین نظرات

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

ساختارها (یا بصورت اختصار struct ها) شبیه آرایه ها هستند با این تفاوت که شامل انواع مختلفی از عناصر هستند. بد افزار نویس ها ازین برای اطلاعات گروهی استفاده می کنند. گاهی وقتا استفاده از ساختار ها بجای یه سری از متغیرهای مختلف مفید واقع میشه و کارو راحت می کنه مخصوصا اگه به گروهی از متغیرها برای یه کار نیاز داشته باشیم.توابع API ویندوز هم اکثر اوقات از ساختارها استفاده می کنند.


struct my_structure { 

     int x[5];

     char y;

     double z;

};

 

struct my_structure *gms; 

 

void test(struct my_structure *q)

{

     int i;

     q->y = 'a';

     q->z = 15.6;

     for(i = 0; i<5; i++){

           q->x[i] = i;

     }

}

 

void main()

{

     gms = (struct my_structure *) malloc(

     sizeof(struct my_structure));

     test(gms);

}

از آرایه ها برای تعریف یک مجموعه منظم از عناصر داده ای مشابه استفاده می شود.

بد افزارها گاهی اوقات از آرایه برای اشاره به رشته هایی که محتوی چندین hostname که بعنوان گزینه هایی برای ارتباط استفاده می شود, استفاده می کنند.


دو آرایه در مثال زیر تعریف شده که هر دو در هنگام تکرار حلقه تنظیم می شوند.

آرایه a بصورت محلی و آرایه b بصورت عمومی تعریف شده که این تفاوت را در کد دیس اسمبل شده مشاهده خواهید کرد.


int b[5] = {123,87,487,7,978};

void main()

{

   int i;

   int a[5];

 

   for(i = 0; i<5; i++)

   {

      a[i] = i;

      b[i] = i;

   }

}


توی اسمبلی آرایه ها با استفاده از آدرس مبنا بعنوان یک نقطه ی شروع قابل دستیابی هستند.سازه هر عنصر همیشه واضع نیست اما آنرا میتوان با توجه به چگونگی تنظیم شدن اندیس آرایه متوجه شد.


00401006        mov     [ebp+var_18], 0

0040100D        jmp     short loc_401018

0040100F loc_40100F:

0040100F        mov     eax, [ebp+var_18]

00401012        add     eax, 1

00401015        mov     [ebp+var_18], eax

00401018 loc_401018:

00401018        cmp     [ebp+var_18], 5

0040101C        jge     short loc_401037

0040101E        mov     ecx, [ebp+var_18]

00401021        mov     edx, [ebp+var_18]

00401024        mov     [ebp+ecx*4+var_14], edx 1(1)

00401028        mov     eax, [ebp+var_18]

0040102B        mov     ecx, [ebp+var_18]

0040102E        mov     dword_40A000[ecx*4], eax 2(2)

00401035        jmp     short loc_40100F


در اینجا آدرس مبنای آرایه b برابر است با dword_40A000 و آدرس مبنای آرایه a برابر با var_14 میباشد.بخاطر اینکه هر دو آرایه عددی هستند, هر عنصر 4 بایت سایز دارد.

هر چند دستورات (1) و (2) برای دسترسی به دو آرایه متفاوت هستند در هر دو مورد ecx بعنوان اندیس استفاده شده است, که در 4 ضرب می شود تا سایز هر عنصر حساب شود. مقدار نتیجه به آدرس مبنای آرایه برای دسترسی به عنصر آرایه مدنظر جمع می شود.

سوییچ خیلی زیاد توسط برنامه نویس ها (مخصوصا بدافزارنویس ها) برای گرفتن تصمیم هایی مبتنی بر یک کاراکتر یا عدد استفاده می شود.

دستور سوییچ به دو صورت رایج کامپایل می شود: استفاده از استایل if یا جداول پرش.